SQS Holding
Kapitálová spoločnosť

SQS Holding S.A. so sídlom v Krakove, je kapitálová skupina založená v roku 2016 z kapitálovej kombinácie dvoch spoločností: HR Team Sp. z o.o. a SQS Solutions Sp. z o.o., ktoré sú na trhu viac ako 14 rokov. Zakladateľmi a hlavnými akcionármi sú Dariusz Kańka a Michał Roś.

O spoločnosti
Holding

všeobecné informácie

Stratégia
rozvoja

Skupina SQS má v úmysle využiť výhody priaznivých podmienok na trhu práce v Poľsku prostredníctvom rozvoja činností vykonávaných personálnou agentúrou HR TEAM, čiže agenciou spostredkovania práce.Podľa štatistických údajov až 60 percent veľkých a stredných podnikov pôsobiacich v Poľsku má problémy s hľadaním vhodne kvalifikovaných zamestnancov. Skupina môže využívať priaznivé trhové prostredie, pretože má know-how v oblasti efektívneho poskytovania zamestnancov napriek chýbajúcej pracovnej sile na domácom trhu.
Stratégia rozvoja skupiny SQS predpokladá ďalší rozvoj služieb poskytovaných v oblasti ľudských zdrojov pre spoločnosti z oblasti výroby, predaja a iných služieb. Dlhodobé vzťahy s týmto typom subjektov a rozvinutá pozícia na trhu vedú k rozsiahlemu prístupu skupiny k rozsiahlym objednávkam od spoľahlivých subjektov, čo potvrdzujú aj otázky, ktorými sa neustále zaoberá SQS.

Poslanie
a vízia

Tím SQS Holding SA je tím pozostávajúci z najlepších inžinierov, absolventov prestížnych technických vysokých škôl a personalistov, ktorí dlhoročné skúsenosti získané v medzinárodných štruktúrach výrobných podnikov, predovšetkým v odvetví AUTOMOTIVE, transferujú do roviny spolupráce zákazník - SQS. Našou silou je špecializovaný personál, ako aj vysoká kultúra práce a organizácie.
Hlavnými príjemcami služieb skupiny SQS sú výrobcovia, dodávatelia a subdodávatelia odvetví letectva, automobilového priemyslu, HVAC, elektroniky a domácich spotrebičov.
Naši dodávatelia si môžu byť istí, že každý projekt a každá úloha sa vykonáva s maximálnou starostlivosťou a použitím najlepších technických riešení.Takáto štruktúra umožňuje synergiu vedomostí a implementačného potenciálu zamestnancov a firiem. Tým je Holding dokonale pripravený na implementáciu komplexných služieb a technologicky náročných úloh.

Profil
činnosti

Odberateľmi služieb SQS Group sú najväčšie spoločnosti z odvetvia výroby a predaja. Služby v oblasti pracovných agentúr poskytujé HR TEAM Sp. z o.o. zatiaľ čo služby riadenia kvality spoločnosť SQS Solutions Sp. z o.o.
Spoločnosť je zapísaná do registra vedeného okresným súdom v Krakove ŚródmieścieXI ekonomické oddelenie pod číslom KRS 0000653324, daňové identifikačné číslo: 6772411806.

Rozpočtové ciele
dokončenie

2018

Results (%)

Goals (%)

Naša
história

vývoj kvality

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy