Komunikaty

  • 06.10.21

    WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SQS HOLDING S.A.

    Zarząd Spółki pod firmą SQS Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Samuela Lindego 14, 31-148 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653324, niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

    Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, pod adresem ul. Samuela Lindego 14, 31-148 Kraków.

SQS Holding S.A.

ul. Samuela Lindego 14
30-148 Kraków
t: +48 12 346 57 03


NIP: 677-24-11-806
Regon: 366114119
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN
KRS: 0000653324 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna – rekrutacja | Klauzula informacyjna dla kontrahentów